Skyriaus  uždaviniai:

·     sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui;

·     tirti ir analizuoti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

·     sudaryti galimybes švietimo darbuotojams ir kitiems bendruomenės nariams įgyti aukštesnę kvalifikaciją, skatinti savišvietą;

·     skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo procesą;

·     plečiant ir aktyvinant kvalifikacijos tobulinimo institucijų tarpusavio ryšius skleisti pedagoginę ir kitą patirtį;

·     koordinuoti Radviliškio rajono mokytojų metodinę veiklą;

·     atsižvelgiant į Radviliškio rajono bendruomenės poreikius ir Centro galimybes, teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas kultūros, socialiniams darbuotojams bei kitiems rajono bendruomenės nariams;

·     užtikrinti kokybišką neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimą;

·     informuoti Radviliškio rajono bendruomenę apie suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo renginius; 

·     organizuoti renginius, skatinančius ir tenkinančius mokinių saviraiškos poreikius;

·     kurti ir kartu su kitomis  įstaigomis įgyvendinti programas ir projektus, skirtus mokinių pilietiškumo, tautiškumo ugdymui, skatinančius mokinių saviraišką.


© 2018 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.