Apie nuotolinio mokymosi organizavimą…

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nurodė mokykloms iki kovo 30 d. pasiruošti mokymui nuotoliniu būdu. ŠMS ministerijos svetainėje internete rašoma, kad visos švietimo įstaigos turi užtikrinti, kad nuo kovo 30 d. būtų pasiruošta ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu būdu. 
Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama.
Anot ŠMSM, mokyklų bendruomenės turi susitarti dėl nuotolinio mokymo mokykloje tvarkos, taip pat kiekvienoje mokykloje turi būti paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius.

Organizuojant nuotolinį mokymą, anot ŠMSM, reikėtų įvertinti mokykloje jau taikomas informacines sistemas ir virtualias aplinkas: dienynus, virtualias mokymo aplinkas (pvz., Moodle, Edmodo), bendradarbiavimo platformas (pvz., Google suite, MS Office 365) ir pan. Svarbu susitarti su mokytojais dėl aplinkų pasirinkimo, kad mokiniams netektų lankytis įvairiose svetainėse. Taip pat galima bendradarbiauti su kitomis mokyklomis.

Mokytojai ir mokiniai nuotolinio mokymo metu turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz., „Google“ dokumentai).
Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti ir kt., pakviesti mokytojus naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.
Nuotoliniu būdu gali būti teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo.
Mokymuisi nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt. Pateikiame keletą nuotolinio mokymo sprendimų mokykloms:

Skaitmeninių priemonių paieška portale E-mokykla. Mokymosi medžiagos saugykla „Ugdymo sodas“, prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ mokomoji medžiaga, brandos egzaminų užduotys ir atsakymai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys ir atsakymai. Mokymo turinys atviruose ištekliuose kitomis kalbomis, pvz., Khan Academy, European Schoolnet, Learning Resource Exchange, School Education Gateway.

Kaip elgtis atsiradus vaikų, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu iš namų?

Mokykla gali laikinai suteikti mokyklos kompiuterį, planšetę ar telefoną. Taip pat su savivaldybės ar kito steigėjo pagalba galima išsinuomoti ar nupirkti reikiamą įrangą, pasirūpinti internetiniu ryšiu.

Ar mokant nuotoliniu būdu reikia tvarkaraščio?

Reikalingi susitarimai, taisyklės ar tvarka, kur nurodoma, kur, kada, kaip ir kas vykdoma. Mokymas turėtų būti organizuojamas pagal mokyklos susitarimus, kurie aiškūs ir žinomi tiek mokiniams, tiek jų tėvams, tiek mokytojams. Atsižvelgus į dalyko specifiką, savaitinių pamokų skaičių, mokytojas suplanuos darbą, pateiks užduotis, medžiagą ir konsultuos mokinius, gaus grįžtamą informaciją per mokykloje susitartą ir naudojamą virtualią aplinką, informacinę sistemą ar pan.

Ar būtina vesti tiek pamokų, kiek buvo anksčiau?

Šiuo metu mokykla gali priimti ir kitokius sprendimus dėl pamokų skaičiaus per savaitę. Svarbiausia, kad per šiuos metus būtų organizuota tiek pamokų, kiek numatyta minimaliai dalykui mokyti, ir mokiniai įgytų numatytas dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Bendrųjų ugdymo planų 77 ir 93 punktuose numatytas pamokų skaičius, skirtas dalykui mokyti per dvejus metus. Mokykla priima sprendimus, kaip šį skaičių paskirsto ugdymo procese pirmaisiais ir antraisiais metais. Savaitinis pamokų skaičius – tik rekomendacinio pobūdžio. Jeigu mokykloje nėra priimta kitokių sprendimų dėl ugdymo organizavimo, pvz., jeigu mokykla neintensyvina ugdymo proceso ir pan., gali laikytis Bendruosiuose ugdymo planuose siūlomo varianto – pamokų skaičiaus per savaitę.

Kiek turi trukti pamoka?

Šiuo metu nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ministro 2020 kovo 16 d. patvirtintomis „Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, turint omenyje, kad sąlygos skirtingose mokyklose yra skirtingos, pamokos trukmė neapibrėžiama, jos laikas orientacinis. Svarbu, kad būtų pasiekti mokytojo numatyti ugdymo tikslai.
Mokykla susitaria dėl pamokos trukmės ir jų išdėstymo laike. Trukmė priklauso nuo pamokos scenarijaus, skiriamų užduočių, siekiamų tikslų. Ji gali būti su trumpomis pertraukėlėmis, pvz., mokytojo interaktyvus paaiškinimas, po to mokiniai atlieka pateiktas užduotis ir po jų atlikimo vėl mokytojo aiškinimas.

Kaip mokytis ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams?

Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėvams mokyklos elektroniniu būdu gali pateikti užduotėles, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose. Atliktų užduočių nuotraukas tėvai gali įkelti į nurodytą el. paštą ar kitą programą, kad mokytojas matytų rezultatus. Tam tikras temas sutartu laiku visos grupėms vaikams galima organizuoti per Skype, Messenger, Viber, Google ir kt.: pasakoti istorijas, nagrinėti pasaulio žemėlapį ar pan.

Parengta pagal žurnalo Reitingai medžagą