Mokomės mokyti(is) matematikos

Į praėjusiais metais Radviliškio rajone startavusį pokyčio projektą „Lyderių laikas 3“ įsitraukė 22 Radviliškio rajono matematikos mokytojai iš 8 švietimo įstaigų. Dalyvaudami projekto veiklose, kurios orientuotos į patirtinio mokymo(-si) metodų taikymo tobulinimą, mokytojai siekia kiekvieno mokinio matematikos pažangos ir geresnių ugdymo(-si) rezultatų, o patį ugdymo(-si) procesą paversti įtraukiančiu bei patraukliu mokiniui. Patirtinis ugdymo(si) metodas reikšmingas siejant teorines ir praktines žinias, siekiant motyvuoti mokinius. Metodas neatsiejamai susijęs su besikeičiančia veikla, veiksmo ir rezultato santykio refleksija.

Dalyvaudami įvairiuose pokyčio projekto finansuojamuose mokymuose, mokytojai praplėtė žinias apie veiklų įvairovę mokyklose, pasisėmė naujų minčių organizuojant pamokas, išsinešė naujų idėjų, kaip racionaliau bendrauti ir bendradarbiauti. „Pamatėme daug veiklų pristatymų, patyrėme, kad reikia bandyti pritaikyti idėjas savo mokiniams”, „ Stovintis vanduo pradėjo tekėti” – projekto dalyvių įvardintos sėkmės.

Vasario mėnesį dalis projekte dalyvaujančių mokytojų pristatė, kokius patirtinio mokymo(si) bei refleksijos metodus jau išbandė, reflektavo apie patirtus iššūkius ir sėkmes. Mokytojai kalbėjo, kad suaktyvėjo patirtinio ugdymo(-si) veiklos, daugiau planuojama veiklų kitose ugdymo erdvėse (ekskursijos, praktinės-tiriamosios veiklos), ieškoma įvairesnių ir veiksmingesnių mokymosi refleksijos metodų. Dalijimąsi patirtimi ir savęs pasitikrinimą projekto dalyviai ir įvardino kaip vieną reikšmingiausių veiklų.

Nors paskelbtas karantinas pakeitė mokytojų veiklą, perkeldamas mokymą(si) į virtualią aplinką, tačiau projekto veiklų visiškai nesustabdė. Projekte dalyvaujantys matematikos mokytojai susitiko virtualiame pasitarime, kuriame aptarė veiksmingiausius šiuo metu mokymo metodus, naudojamas mokymo(si) aplinkas. Mokytojai teigė, kad jau pats nuotolinis mokymas yra patirtinis mokymas(is). Mokytojai taip pat stebėjo ir patys dalyvavo Radviliškio rajono Sidabravo matematikos mokytojos metodininkės Janinos Gedvilienės organizuotoje pamokoje bei diskutavo apie matematikos darbų taisymą, dirbant nuotoliniu būdu.

Įvestas nuotolinis mokymas neleido padaryti išvadų apie patirtinio mokymo(si) įtaką mokinių pasiekimų gerinimui, bet tai paaiškės, kai bus grįžta prie įprasto mokymo(si), nors mokymo(si) rezultatas ateina negreitai – tik kantriai ir nuosekliai dirbant.

Virginija Bartkevičienė,

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė,

 rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė