Vaiko įvertinimas

Kreipimosi ir įvertinimo tvarka:

Norint įvertinti mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius būtina išankstinė registracija.

Tarnyboje pateikiami šie dokumentai:

Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo pažymos kopija

Pagal poreikį mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai

Prireikus Tarnyba gali prašyti mokyklos Vaiko gerovės komisijos pateikti individualius psichologinio, pedagoginio, logopedinio vertinimo aprašymus ir korteles.

Gimimo liudijimas

Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos), piešiniai.

Dėl pakartotinio įvertinimo Tarnyboje papildomai pateikia mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo kopiją

Dokumentus rengia mokyklos Vaiko gerovės komisija (VGK).

  • Į Tarnybą dėl pakartotino įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
  • Įvertinimą atlikę specialistai rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir ugdančiu(iais) pedagogu(ais), prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą.
  • Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas atliekamas, kuomet kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl ugdymo sunkumų  (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, tarnybos vadovui pateikdami prašymą raštu, vaiko piešinių ar kitokių darbų, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas.
  • Mokinio, ugdomo ikimokyklinėje ugdymo mokykloje, bendrojo ugdymo mokykloje, specialieji ugdymosi poreikiai vertinami Tarnyboje, atlikus pirminį įvertinimą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

© 2021 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.